Juridische bepalingen


1. Uitgever

Uitgever van de website van IVM o.v., is de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland, met maatschappelijke zetel en exploitatiezetel gevestigd in de Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo [t] 09 377 82 11 - [e] ivm@ivmmilieubeheer.be

2. Auteursrechtaanduiding

Copyright © 2019 IVM o.v. Alle rechten voorbehouden.

De elektronische nieuwsbrief alsook de website uitgegeven door IVM o.v. zijn beschermd door het auteursrecht. Deze rechten gelden voor de structuur, de inhoud en applicaties ervan. Reproductie met bronvermelding is toegestaan, tenzij voor commerciële doeleinden. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk aangegeven worden.

3. Bescherming van persoonsgegevens

IVM o.v. hecht veel belang aan de beveiliging en aan het vertrouwelijke karakter van uw persoonlijke gegevens. IVM o.v. volgt de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de behandeling van gegevens van persoonlijke aard.
Sinds mei 2018 is ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, die voor nog meer transparantie en controle over uw gegevens zorgt.

Als u ons gegevens van persoonlijke aard bezorgt (dit kan wanneer u een webformulier invult, of ons een mailtje stuurt met een welbepaalde vraag tot verduidelijking of informatie), geeft u IVM o.v. de toestemming deze gegevens uitsluitend aan te wenden voor registratiedoeleinden. We beperken de verzameling van persoonsgegevens tot een minimum en de geregistreerde gegevens zullen in géén geval door IVM o.v. voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Op geen enkel ogenblik zal IVM o.v. uw gegevens ter beschikking stellen, verkopen of verhuren aan derden.
Enkel in het kader van een vacature kan uw kandidatuur evenwel ook mede onderzocht/behandeld worden door een door IVM o.v. aangesteld selectiebureau, dat in dat geval de persoonsgegevens evident vertrouwelijk behandelt.

IVM o.v. is verantwoordelijk voor de behandeling van uw gegevens. Al uw vragen i.v.m. de registratie of behandeling van uw gegevens, moeten aan IVM o.v. worden gericht, hetzij via e-mail, hetzij per post. IVM o.v. neemt alle maatregelen opdat de verwerking van uw gegevens in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd.

De gebruiker die dit wenst, kan op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de verwerking die IVM o.v. heeft aangelegd. Het volstaat een e-mail te versturen naar IVM o.v. met duidelijke vermelding van naam en adres, om de schrapping te bekomen.
U kunt op dit mailadres tevens steeds terecht met alle vragen over het gevolg dat hieraan is gegeven.

Indien, ondanks onze voorzorgsmaatregelen, u het niet eens bent met de manier waarop uw gegevens worden behandeld, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35 1000 Brussel - [t] 02 274 48 00 - [e] contact@apd-gba.be - [w] www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

4. Registratie van anonieme gegevens

Wanneer u via de elektronische nieuwsbrief of rechtstreeks onze site bezoekt, vergaren wij gegevens (cookies) waarmee wij u niet persoonlijk kunnen identificeren, maar die betrekking hebben op de technische gegevens van uw computer en op de pagina’s die u bezoekt. Deze anonieme gegevens dienen enkel om de inhoud en functionaliteit van onze website te kunnen verbeteren.

U kan steeds via de instellingen van uw browser de geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van uw computer/mobiel eindtoestel. Houd er wel rekening mee dat dit ervoor kan zorgen dat de website niet meer optimaal functioneert.

5. Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

IVM o.v. beoogt met de elektronische informatie de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en over de werking van het afvalbeleid in het algemeen te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien u onjuistheden opmerkt, zullen wij trachten deze zo vlug mogelijk te verbeteren. IVM o.v. kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is: uitsluitend van algemene aard en niet op specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht; niet noodzakelijk alomvattend, volledig, 100% nauwkeurig of bijgewerkt; soms gekoppeld aan externe sites waarover IVM o.v. geen zeggenschap heeft noch verantwoordelijkheid draagt; geen rechtskundig advies.

IVM o.v. streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Bovendien doet IVM o.v. al het mogelijke om de bestanden virusvrij on line aan te bieden. Toch kan geen totale schadeloosheid worden gewaarborgd. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen verwijzen naar sites waarop files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet door andere problemen kan worden beïnvloed. IVM o.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van de elektronische nieuwsbrief of van daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Onze website verwijst naar sites van derden waarop IVM o.v. geen enkele controle heeft, en waarvoor IVM o.v. derhalve elke aansprakelijkheid afwijst. Omgekeerd betekent het feit dat een andere website een link naar de site uitgegeven door IVM o.v. aanbiedt nog niet dat IVM o.v. die website goedkeurt of aanbeveelt. Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van IVM o.v. te beperken in strijd met de in de Belgische wetgeving vervatte vereisten, noch de aansprakelijkheid uit te sluiten die uit hoofde van de wetgeving niet mag worden uitgesloten.

6. Disclaimer e-mails

De inhoud van de e-mails van IVM o.v. en hun toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor het gebruik door de geadresseerde persoon of personen.

Indien u per vergissing e-mails ontvangt, vragen wij u deze e-mails en hun toegevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren, het verdelen of het gebruik, onder welke vorm ook, van de inhouden en de toegevoegde bestanden is verboden. De inhoud van de e-mails en de toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbindt de IVM niet.

De e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn gecontroleerd op computervirussen, wat niet garandeert dat ze volledig vrij zijn van computervirussen.