Beleidsplan 2019-2025


Bij het aantreden van de bestuursploeg werd het beleidsplan 2019-2025 gefinaliseerd. Dit plan werd opgemaakt i.s.m. het Centrum voor Lokale Politiek (UGent) en kwam tot stand na consultatie van de deelnemende steden en gemeenten.


‘MISSIE’

Inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen aanzetten tot duurzaam omgaan met materialen met de nodige sensibilisatie en preventie teneinde de behoefte aan grondstoffen en materiaalverbruik te verminderen en zo bijdragen tot een duurzaam materialen-, klimaat- en energiebeleid in onze regio.

‘VISIE’

IVM wil haar gemeenten-deelnemers pro-actief en maximaal ondersteunen zowel op het vlak van de preventie, de inzameling en verwerking van afval als op het vlak van duurzaam productbeleid.

IVM zal haar beleid voortdurend afstemmen op het geldende regelgevend en beleidsmatig kader van de hogere overheid.

IVM zal steeds handelen op een economisch, ecologisch en sociaal verantwoorde wijze.

Binnen haar Kwaliteits- Milieu-en Veiligheidsbeleid zal de IVM permanent aandacht schenken aan vooruitgangsprocessen.

DOELSTELLINGEN

1) IVM biedt EHBM (Eerste Hulp bij Materialenbeheer)

Hieronder vallen acties zoals het ondersteunen bij de exploitatie van recyclageparken, de organisatie van ophalingen en inzamelingen van afval- en materiaalstromen, sensibilisatieprojecten naar afvalpreventie en correct sorteren, het opzetten van proefprojecten…

2) IVM fungeert als kenniscentrum/expertisecentrum voor milieu- en materialenbeleid in de regio.
Hieronder vallen acties zoals het up to date houden van kennis betreffende inzameling, verwerking en afzet van materiaalstromen, het formuleren van adviezen, de optimalisatie van communicatie met lokale besturen en inwoners...

3) IVM biedt EHBM (Eerste Hulp bij Materialenbeheer) met maximale aandacht voor de afvalhiërarchie (de Ladder van Lansink).
Hieronder vallen acties zoals het realiseren van uniforme tarieven, het stimuleren van gft-inzameling, het nastreven van een meer uniforme aanpak op de recyclageparken…

4) IVM draagt bij tot een duurzaam materialen- en energiebeleid 
Hieronder valt de uitbouw van onze eindverwerkingsinstallaties..

5) IVM biedt ondersteuning voor en draagt bij tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen en het circulair denken
Hieronder valt o.m. de voorbeeldfunctie van IVM, kennisuitwisseling...

6) Bijkomende doelstellingen

- IVM ondersteunt gemeenten en steden bij het implementeren van de doelstellingen van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
- IVM voert financiële transparantie
- IVM communiceert met de inwoners
- IVM als aankoopcentrale
- De organisatiestructuur en het personeelsbeleid


Klik hier voor het strategisch beleidsplan 2019-2025

Klik hier voor het document 'milieu, visie - beleid - doelstelling'